Vprašalnik prepoznavanja obremenitev na delovnem mestu
Vprašalnik prepoznavanja obremenitev na delovnem mestu in ocene poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic
Določi velikost
A
A
A
0%
100%
Spoštovani!

Pred vami je vprašalnik (orodje OPSA), ki ga izpolnite tako, da z miško označite tisti odgovor za katerega menite, da najbolje opisuje vas oziroma vaše delovno okolje v zadnjih 12 mesecih. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo okrog 20-30 minut vašega časa.

Prvi del vprašalnika vsebuje osnovna sociodemografska vprašanja (npr. spol, starost in podobno). Drugi del vprašalnika vsebuje seznam različnih psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu.

Odgovarjate tako, da s klikom na ustrezen krožec označite izbran odgovor. Če se zmotite oz. želite spremeniti odgovor, se s klikom miške na želeno polje odgovora predhodni odgovor samodejno izbriše.

Želimo vas še posebej opozoriti, da bodo pridobljeni podatki analizirani zgolj na ravni poklicnih skupin. Zato iz rezultatov analize ne bo mogoče prepoznati vaših odgovorov niti vaše identitete. Rezultati bodo uporabljeni izključno kot izhodišča pri oblikovanju ustreznih ukrepov in programov na področju varovanja psihofizičnega zdravja zaposlenih.
0%
100%
SPLOŠNI DEL: Sociodemografski in zdravstveni podatki
Prosimo označite svoje odgovore pri spodnjih vprašanjih:
1. Spol:*
 
Moški
Ženski
2. Starost: *
 
Od 18 do 30 let
Od 31 do 40 let
Od 41 do 50 let
Od 51 do 65 let
Več kot 65 let
3. Stopnja dosežene izobrazbe*
 
Osnovna šola ali manj (I. ali II.)
Krajše izobraževanje - programi za usposabljanje USO (III.)
Poklicna šola (IV.)
Srednja šola (V.)
Višja šola (I. bolonjska stopnja) (VI.)
Fakulteta, visoka šola (II. bolonjska stopnja) (VII.)
Specializacija ali magisterij (VII./2)
Doktorat znanosti (VIII.)
4. Regija prebivanja*
 
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
5. Ali je vaša zaposlitev v regiji, kjer prebivate?*
 
Da
Ne
6. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih katero od spodaj naštetih zdravstvenih težav? *
Pri tem vprašanju lahko označite več odgovorov.
Težave s sluhom
Težave z vidom
Kožna obolenja
Težave s hrbtenico
Bolečine v mišicah ramena, vratu in/ali zgornjih udov
Bolečine v mišicah spodnjih udov (boki, noge, kolena, stopalo, ipd.)
Težave s prebavo
Težave z dihanjem
Kardiovaskularna obolenja
Hormonske motnje
Metabolne motnje (diabetes, povišan holesterol)
Poškodbe
Razpoloženjske motnje (depresija, tesnobnost, velika zaskrbljenost)
Nevrološke motnje
Drugo
Nisem imel/a zdravstvenih težav
7. Ste bili zaradi katere od teh težav v bolniškem staležu?  *
 
Da
Ne
8. Ali opažate, da se vam pogosto pojavlja oz. da je že dlje časa prisoten pri vas kakšen od naštetih pojavov? *
Pri tem vprašanju lahko označite več odgovorov.
Glavobol
Bolečine v želodcu, krči, driska, zaprtje
Povečano znojenje, suha usta
Pomanjkanje volje ter zanimanja za delo in konjičke
Nespečnost, težave s spanjem
Občutek napetosti v mišicah
Razbijanje srca, bolečine v prsih ali pri srcu
Slaba imunska odpornost
Nezadovoljstvo, pretirana občutljivost
Razdražljivost, jeza, napadalnost
Povečano uživanje alkoholnih pijač oz. tobačnih izdelkov
Izguba teka
Občutek preobremenjenost in utrujenosti
Težave v odnosih z ljudmi in v komunikaciji
Slabost, omotičnost
Potrtost, občutek nemoči in obupa
Škrtanje z zobmi
Tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost
Težave z zbranostjo, pozabljivost
Pomanjkanje energije in izčrpanost
Povečana uporaba protibolečinskih zdravil oz. pomirjeval ali uspaval
Nič od navedenega
9. Kako zadovoljni ste s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem? *
 
Zelo nezadovoljen/-a
Nezadovoljen/-a
Niti zadovoljen/-a niti nezadovoljen/-a
Zadovoljen/-a
Zelo zadovoljen/-a
10. Kako ocenjujete usklajenost svojega poklicnega življenja z zasebnim (družinskim)? *
 
Zelo slaba
Slaba
Niti slaba niti dobra
Dobra
Zelo dobra
11. Ali trenutno razmišljate o menjavi zaposlitve, zamenjavi delovnega mesta ali delodajalca? *
 
Da
Ne
0%
100%
Nadaljevanje vprašalnika je namenjeno ocenjevanju psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu. Kaj so psihosocialne obremenitve?

Psihosocialne obremenitve so opredeljene kot tisti psihološki in socialni vidiki (nevarnosti, obremenitve oziroma dejavniki) dela, delovnih mest, zaposlenih, delovne organizacije in širšega okolja, ki povečujejo verjetnost za zdravstvene zaplete pri zaposlenih, doživljanje prekomernega stresa, preobremenjenost, izgorevanje in odsotnost z dela. Prav tako pa povečujejo verjetnost za zmanjšano učinkovitost in storilnost na delovnem mestu ter težave pri usklajevanju dela z družinskimi obveznostmi.
0%
100%
V nadaljevanju bodo navedene različne psihosocialne obremenitve v delovnem okolju. Prosimo, da vsako navedeno obremenitev ocenite glede na to, kako značilna je za vas.

Vse obremenitve ocenjujete z lestvico od 1 (sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame) do 5 (zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame).

Odgovarjate tako, da s klikom na ustrezen krožec označite izbran odgovor. Če želite spremeniti odgovor, se s klikom na novi odgovor predhodni samodejno izbriše.
 
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame
2
Malo se strinjam / redko velja zame
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame
1. O delu, ki ga moram opraviti, dobivam nejasne, pomanjkljive ali nasprotujoče si informacije ali navodila.*
 
1
2
3
4
5
2. Za napredovanje na delovnem mestu dobivam malo spodbud.*
 
1
2
3
4
5
3. Moj osebni dohodek je prenizek glede na vloženi napor pri delu.*
1
2
3
4
5
4. V moji delovni organizaciji je malo komunikacije oz. zaupanja med vodstvom in zaposlenimi. *
1
2
3
4
5
5. S svojimi sodelavci imam napet in konflikten odnos.*
1
2
3
4
5
6. Nadrejeni oz. delodajalec pretirano nadzira moje delo.*
1
2
3
4
5
7. Za moj poklic oz. moje delo je značilna velika odgovornost za ljudi (stranke, uporabniki, varovanci, bolniki, učenci). *
1
2
3
4
5
8. V delovni organizaciji dobim malo povratnih informacij o delu, ki sem ga opravil/-a.*
1
2
3
4
5
9. V delovni organizaciji mi za obvladovanje težkih situacij in težav nudijo le malo podpore.*
1
2
3
4
5
10. Moje delo ni zahtevno. *
1
2
3
4
5
11. V moji delovni organizaciji je med sodelavci veliko tekmovalnosti.*
1
2
3
4
5
12. Naši vodstveni delavci so pomanjkljivo usposobljeno za vodenje organizacije. *
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
13. Ni mi jasno, na kakšen način ocenjujejo mojo delovno uspešnost v delovni organizaciji.  *
1
2
3
4
5
14. Obseg mojih delovnih nalog je majhen.*
1
2
3
4
5
15. Opravljam več različnih delovnih nalog hkrati.*
1
2
3
4
5
16. Postopki mojega dela se nenehno spreminjajo.*
1
2
3
4
5
17. Med moje delovne naloge sodijo tudi pogovori s strankami (bolniki, varovanci), ki so čustveno obremenjujoči.*
1
2
3
4
5
18. V delovni organizaciji, kjer sem zaposlen/-a, je v zadnjem letu prišlo do sprememb, kot so reorganizacija, sprememba lastništva, stečaj podjetja, odpuščanje delavcev.*
1
2
3
4
5
19. Če naredim napako na delovnem mestu, ima to lahko hude posledice (materialno ali drugo težko popravljivo škodo). *
1
2
3
4
5
20. Pri svojem delu imam veliko opravka z ljudmi (strankami, uporabniki). *
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame
21. Moje delo je zelo zahtevno.*
1
2
3
4
5
22. Delodajalec me ne podpira pri osebnem razvoju.*
1
2
3
4
5
23. Obseg mojih delovnih nalog je velik.*
1
2
3
4
5
24. Z nadrejenim imam napet in konflikten odnos.*
1
2
3
4
5
25. Na delovnem mestu imam malo stikov z drugimi ljudmi.*
1
2
3
4
5
26. V moji organizaciji se dogajajo kršitve pravil vedenja. *
1
2
3
4
5
27. Moje delo vključuje veliko časovnih rokov v kratkem času.*
1
2
3
4
5
28. Imam majhen vpliv na odločitve v delovni organizaciji (o urniku, sodelavcih, delovnih nalogah, politiki poslovanja). *
1
2
3
4
5
29. Izpostavljen/-a sem škodljivim okoljskim vplivom (hrup, vročina, mraz, plini, hlapi, prah, vibracije, bleščanje).*
1
2
3
4
5
30. Potek mojega dela je odvisen od tega, kako hitro ali kakovostno svoje delo opravijo moji sodelavci. *
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
31. Moja delovna organizacija je precej zadolžena.*
1
2
3
4
5
32. Ko se pri mojem delu pojavi problem, imam na voljo malo načinov reševanja, in še ti so vnaprej določeni.*
1
2
3
4
5
33. V moji delovni organizaciji za dobro opravljeno delo nisem nagrajen/-a (materialne nagrade, pohvale).*
1
2
3
4
5
34. V moji delovni organizaciji prihaja do zlorabe moči nadrejenih.*
1
2
3
4
5
35. Pri napredovanju v delovni organizaciji se srečujem z ovirami.*
1
2
3
4
5
36. Moj osebni dohodek je prenizek za zadovoljevanje osnovnih potreb.*
1
2
3
4
5
37. Delam v izmenah.*
1
2
3
4
5
38. Reševanje delovnih sporov je v moji organizaciji neučinkovito. *
1
2
3
4
5
39. Pri delu je drža mojega telesa dalj časa prisiljena (sedenje, stanje).*
1
2
3
4
5
40. Na tem delovnem mestu sem bil/-a že priča resni delovni nesreči oz. poškodbi sodelavca.*
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
41. Običajno odlagam oz. se izogibam reševanju problemov.*
1
2
3
4
5
42. V moji delovni organizaciji je prisotna neenaka obravnava zaposlenih. *
1
2
3
4
5
43. Probleme dojemam bolj kot grožnje in ne kot izzive.*
1
2
3
4
5
44. Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov na področju skrbi za zdravje in varnost.*
1
2
3
4
5
45. Do svoje delovne oz. zaščitne opreme težko pridem oz. je slabo vzdrževana.*
1
2
3
4
5
46. Imam slab nadzor nad vsebino, časovnim razporejanjem in hitrostjo izvajanja delovnih nalog. *
1
2
3
4
5
47. V prostoru, kjer delam, je veliko ljudi. *
1
2
3
4
5
48. Doma se težko učinkovito organiziram. *
1
2
3
4
5
49. Pri mojem delu je velika verjetnost za nastanek nesreče, poškodbe pri delu (delo na višini, gradbišču, v prometu). *
1
2
3
4
5
50. Pri delu dvigujem težka bremena.*
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
51. V moji delovni organizaciji je prisotno nasilje, nadlegovanje na delovnem mestu.*
1
2
3
4
5
52. Moje delo vključuje ponavljajoče se gibe.*
1
2
3
4
5
53. V delovnem okolju med delom vidim pretresljive ali neprijetne prizore.*
1
2
3
4
5
54. Na tem delovnem mestu sem že imel/-a nesrečo oz. poškodbo. *
1
2
3
4
5
55. Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov za zmanjševanje poklicnega stresa.*
1
2
3
4
5
56. Moje delo je monotono oz. vključuje malo raznolikih delovnih nalog.*
1
2
3
4
5
57. Moj delovni čas je daljši od 8 ur.*
1
2
3
4
5
58. Opravljam nočno delo. *
1
2
3
4
5
59. Moj delovni čas je nepredvidljiv. *
1
2
3
4
5
60. Med delom imam premalo odmorov.*
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
61. V zadnjem letu sem izkoristil/-a le nekaj dni rednega dopusta.*
1
2
3
4
5
62. Med delom imam malo dovoljenih izhodov z dela.*
1
2
3
4
5
63. Med delom se srečujem z nepredvidenimi problemi.*
1
2
3
4
5
64. Moje premoženjsko stanje je slabo.*
1
2
3
4
5
65. Moje delo je v veliki meri odvisno od zahtev strank. *
1
2
3
4
5
66. Moje bivalne razmere so slabe (majhno stanovanje, brez vodovodne napeljave, brez centralnega ogrevanja). *
1
2
3
4
5
67. Zaradi slabih prometnih povezav porabim veliko časa, da pridem iz kraja prebivališča na delovno mesto. *
1
2
3
4
5
68. Slabo se prilagajam spremembam delovnih postopkov, obsega in značilnosti delovnih nalog, menjavi sodelavcev na delovnem mestu. *
1
2
3
4
5
69. V delovni organizaciji, kjer delam, bi težko dobil/-a otroško varstvo.*
1
2
3
4
5
70. Opravljam dodatna dela zunaj delovnega mesta (delo na kmetiji, popoldanska obrt). *
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
71. Počutim se tesnobno, zaskrbljeno ali razdražljivo.*
1
2
3
4
5
72. Zdravstvena služba je daleč od mojega kraja prebivališča. *
1
2
3
4
5
73. Rezultati in cilji dela so mi zelo pomembni. *
1
2
3
4
5
74. Družina me malo podpira v zvezi z delovnimi obveznostmi (premajhen posluh partnerja, slaba organiziranost dela doma). *
1
2
3
4
5
75. Grozi mi odpustitev.*
1
2
3
4
5
76. V delovni organizaciji, kjer delam, bi težko dobil/-a očetovski / materinski dopust.*
1
2
3
4
5
77. V moji delovni organizaciji pomanjkljivo izvajajo zakonodajo na področju delovnih razmerij in varstva pri delu.*
1
2
3
4
5
78. Na delovnem mestu imam majhno podporo v zvezi s svojimi družinskimi obveznostmi. *
1
2
3
4
5
79. Primanjkuje mi časa za prostočasne dejavnosti.*
1
2
3
4
5
80. Delovna organizacija ima nerealna pričakovanja do mene o količini dela, ki naj bi ga opravil/-a.*
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
81. Na delovnem mestu se pogosto želim dokazati. *
1
2
3
4
5
82. Doma se ukvarjam s čustvenimi ali vedenjskimi težavami svojih otrok.*
1
2
3
4
5
83. Moje osebne vrednote in narava mojega dela si nasprotujejo.*
1
2
3
4
5
84. Moj življenjski slog je dokaj neurejen (neredni obrok, neurejen spalni cikel, pomanjkanje športne dejavnosti). *
1
2
3
4
5
85. V delovni organizaciji nimam možnosti, da bi imel/-a skrajšan delovni čas zaradi starševstva.*
1
2
3
4
5
86. Delo, ki ga opravljam, mi veliko pomeni in počutim se odgovoren/-na za uspeh podjetja.*
1
2
3
4
5
87. Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto v življenju.*
1
2
3
4
5
88. Imam pogoste ali dolgotrajne telesne bolečine oz. trpim za kroničnim telesnim obolenjem.*
1
2
3
4
5
89. S partnerjem/ partnerico imam težave oz. se z njim/ njo ne razumem.*
1
2
3
4
5
90. Sem precej zadolžen/-a.*
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
91. Negativno in pesimistično gledam na rezultate svojega dela.*
1
2
3
4
5
92. Delodajalec mi ob rednem delu nalaga še dodatno delo.*
1
2
3
4
5
93. V zadnjem letu je bil eden od naših družinskih članov hudo bolan.*
1
2
3
4
5
94. Moje delo poteka tudi na terenu.*
1
2
3
4
5
95. Zaradi svojih občutkov dolgotrajne žalosti, pretirane zaskrbljenosti in tesnobe sem že razmišljal/-a o strokovni pomoči ali jo poiskal/-a.*
1
2
3
4
5
96. Ko zbolim, običajno ne koristim bolniškega staleža.*
1
2
3
4
5
97. Naveličan/-a sem svojega dela oz. zasičen/-a sem z njim.*
1
2
3
4
5
98. Nerad/-a prevzemam odgovornost na delovnem mestu.*
1
2
3
4
5
99. Moja telesna odpornost je slaba.*
1
2
3
4
5
100. Nagnjen/-a sem k precenjevanju svojih sposobnosti.*
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
101. Za to delovno mesto nimam veliko predhodnih delovnih izkušenj oz. še nisem dovolj usposobljen/-a.*
1
2
3
4
5
102. V drugi delovni organizaciji bi lahko bolje ali hitreje napredoval/-a kot v tej. *
1
2
3
4
5
103. Primanjkuje mi časa za druženje s prijatelji in sorodniki.*
1
2
3
4
5
104. Moje delovne naloge se hitro menjavajo.*
1
2
3
4
5
105. Sem popustljive narave.*
1
2
3
4
5
106. Nimam jasne osebne karierne usmeritve.*
1
2
3
4
5
107. Postopki mojega dela so nevarni (npr. uporaba prisilnih sredstev). *
1
2
3
4
5
108. Bolniški stalež koristim tudi, ko moje delo postane preveč stresno. *
1
2
3
4
5
109. V moji delovni organizaciji obstaja zapletena hierarhična struktura, kjer pristojnosti in odgovornosti zaposlenih niso jasno določene. *
1
2
3
4
5
110. Slabo poznam tehnike in načine za ustrezno spoprijemanje s stresom na delovnem mestu. *
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
111. Sistem nagrajevanja in napredovanja v moji delovni organizaciji ni pravičen do vseh zaposlenih. *
1
2
3
4
5
112. Zdi se mi, da je v družbi prisotna splošna negotovost, ki vpliva na moje delo in počutje. *
1
2
3
4
5
113. Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje stopnje izobrazbe, prekvalifikacija ipd.).*
1
2
3
4
5
114. Ponuja se mi možnost, da bi opravljal/-a lažje delo na drugem delovnem mestu ali v drugi delovni organizaciji.*
1
2
3
4
5
115. Delo, ki ga trenutno opravljam, me ne veseli. *
1
2
3
4
5
116. Pri svojem delu nosim veliko odgovornost, saj je od rezultatov mojega dela v veliki meri odvisen uspeh delovne organizacije ali uspešnost dela mojih sodelavcev.*
1
2
3
4
5
117. Ne vzamem si dovolj časa zase.*
1
2
3
4
5
118. V moji delovni organizaciji prihaja do kraje kadrov in nepoštene konkurence drugih delovnih organizacij.*
1
2
3
4
5
119. Tudi sam/-a moram sodelovati pri pridobivanju finančnih sredstev, da dobim polno plačo ali obdržim zaposlitev.*
1
2
3
4
5
120. V zadnjem letu so se zgodile v naši družini večje spremembe (rojstvo ali smrt družinskega člana, razveza ali poroka).*
1
2
3
4
5
0%
100%
 
1
Sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame.
2
Malo se strinjam / redko velja zame.
3
Srednje se strinjam / občasno velja zame.
4
Precej se strinjam / pogosto velja zame.
5
Zelo se strinjam / skoraj vedno velja zame.
121. V moji delovni organizaciji začasno odpuščajo zaposlene in jih ponovno zaposlujejo. *
1
2
3
4
5
122. Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval/-a preveč, zato se je porušila moja predstava o idealnem delu.*
1
2
3
4
5
123. Moje delovne navade bi lahko bile boljše. *
1
2
3
4
5
124. Vrtec je daleč od mojega kraja prebivališča. *
1
2
3
4
5
125. Zelo se bojim, da bi pri svojem delu naredil/-a napako.*
1
2
3
4
5
126. Doma sem bodisi priča bodisi izpostavljen/-a besednemu ali telesnemu obračunavanju med družinskimi člani.*
1
2
3
4
5
127. Nagnjen/-a sem k temu, da hočem svoje delo opraviti popolno.*
1
2
3
4
5
128. Med delovnim časom načrtujem in urejam nekatere zasebne zadeve ali opravljam dejavnosti, ki niso povezane s službo (telefoniranje, nakupovanje, izobraževanje, obiski).*
1
2
3
4
5
129. V moji delovni organizaciji primanjkuje kadrov.*
1
2
3
4
5
130. Na delovnem mestu težko učinkovito organiziram svoj čas.*
1
2
3
4
5
Hvala za vaš čas in trud pri izpolnjevanju vprašalnika. V nadaljevanju bodo prikazani rezultati vašega osebnega e-OPSA profila, do katerega lahko dostopate izključno vi sami. Vabimo vas tudi, da si s klikom na graf e-OPSA profila ogledate ukrepe, ki vam lahko pomagajo izboljšati počutje in zdravje.

Priprava ukrepov....

...